skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Communicating with diverse patients: How patient and clinician factors affect disparities

Pérez-Stable, Eliseo J. ; El-Toukhy, Sherine

Patient Education and Counseling, December 2018, Vol.101(12), pp.2186-2194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-3991 ; DOI: 10.1016/j.pec.2018.08.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...