skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The nonlinear relationship between albedo and cloud fraction on near‐global, monthly mean scale in observations and in the CMIP5 model ensemble

Engström, A. ; Bender, F. A. ‐M. ; Charlson, R. J. ; Wood, R.

Geophysical Research Letters, 16 November 2015, Vol.42(21), pp.9571-9578 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1002/2015GL066275

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...