skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Acetone Precipitation of the Scrapie Agent Results in Successful Recovery of PrPSc but Decreased Infectivity

Smith , J.D. ; Greenlee , J.J. ; Foster , G.H. ; Nicholson , E.M.

Journal of agricultural and food chemistry, 2012, Vol.60(18), pp.4758-4762 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8561

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...