skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Situational Awareness as a Measure of Performance in Cyber Security Collaborative Work

Malviya, Ashish ; Fink, Glenn A ; Sego, Landon H ; Endicott-Popovsky, Barbara E; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

11 April 2011

DOI: 10.1109/ITNG.2011.161

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...