skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Risk‐adjusted monitoring of survival times

Sego, Landon H. ; Reynolds, Marion R. ; Woodall, William H.

Statistics in Medicine, 30 April 2009, Vol.28(9), pp.1386-1401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-6715 ; E-ISSN: 1097-0258 ; DOI: 10.1002/sim.3546

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...