skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Liposuction for advanced lymphoedema – Impact of liposuction on limb volumes. Surgical treatment results from Australia

Koelmeyer, L.A ; Kastanias, K ; Sedger, L.M ; Lam, T.C ; Ngo, Q.D ; Heydon-White, A ; Sherman, K.A ; Winch, C ; Magnussen, J.S ; Munnoch, A ; Mackie, H ; Boyages, J

The Breast, June 2015, Vol.24(3), pp.302-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9776 ; E-ISSN: 1532-3080 ; DOI: 10.1016/j.breast.2015.02.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...