skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Moment Machine: Opportunities and Challenges of Posting Situated Snapshots onto Networked Public Displays

Fatah Gen. Schieck, A ; Memarovic, N ; Kostopoulou, E ; Behrens, M ; Traunmueller, M; Winckler, M

Winckler, M, (ed.) LNCS Lecture Notes in Computer Science. (pp. 595 - 602). Springer Berlin Heidelberg (2013)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...