skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measuring the health patterns of the ‘mixed/multiple’ ethnic group in Britain: data quality problems, reporting issues, and implications for policy

Aspinall, Peter J.

Aspinall, Peter J. (2018) Measuring the health patterns of the ‘mixed/multiple’ ethnic group in Britain: data quality problems, reporting issues, and implications for policy. International Journal of Social Research Methodology, 21 (3). pp. 359-371. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1364-5579

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...