skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Creation of graphical user interfaces for R : sensitivity study of a model

Amores Gago, Miriam ; Universitat Autònoma De Barcelona. Facultat De Ciències; Farré, Mercè, ; Alabert, Aureli,

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...