skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The potential genotoxicity of sorbates: effects on cell cycle in vitro in V79 cells and somatic mutations in Drosophila.

Schlatter J ; WüRgler Fe ; Kränzlin R ; Maier P ; Holliger E ; Graf U

Food Chem Toxicol 1992 Oct;30(10):843-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-6915

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...