skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Selected Phase Equilibria Studies in the Al2O3–CaO–SiO2 System

Haccuria, Elien ; Crivits, Tijl ; Hayes, Peter C. ; Jak, Evgueni

Journal of the American Ceramic Society, February 2016, Vol.99(2), pp.691-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7820 ; E-ISSN: 1551-2916 ; DOI: 10.1111/jace.13991

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...