skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Governmentality as critique: the diversification and regulation of the Australian housing sector

Jacobs, Keith ; Travers, Max

International Journal of Housing Policy, 03 July 2015, Vol.15(3), pp.304-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1949-1247 ; E-ISSN: 1949-1255 ; DOI: 10.1080/14616718.2015.1046209

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...