skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chronological Changes in MicroRNA Expression in the Developing Human Brain

Moreau, M. ; Bruse, S. ; Jörnsten, Rebecka ; Liu, Y. ; Brzustowicz, L.

PLoS ONE, 2013, Vol.8(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0060480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...