skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cigar and pipe smoking and cancer risk in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)

Almquist, M ; Hallmans, G ; Johansson, I ; Chirlaque, M. D ; Barricarte, A ; Dorronsoro, M ; Rodriguez, L ; Redondo, M. L ; Khaw, K. T ; Wareham, N ; Allen, N ; Key, T ; Riboli, E ; Boffetta, P ; Mccormack, V. A ; Agudo, A ; Dahm, C. C ; Overvad, K ; Olsen, A ; Tjonneland, A

International Journal of Cancer, 2010, Vol.127(10), pp.2402-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.25252

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...