skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rural Wikinomics: Communication, Sharing and Value CoCreating – Social Technologies and Rural Development

Degerstedt, Lars ; Rytkönen, Paulina

Challenges for the New Rurality in a Changing World, pp.45-46

Series ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...