skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sustainability Process and Certification in the Swedish Event Tourism Industry

Andersson, Göran

Journal of Environmental and Tourism Analyses, 2016, Vol.4(1), pp.5-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2286-3745 ; ISSN: 2286-3745

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...