skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hybrid video quality prediction: Re-viewing video quality measurement for widening application scope

Barkowsky, Marcus ; Sedano, Iñigo ; Brunnström, Kjell ; Leszczuk, Mikołaj ; Staelens, Nicolas

Multimedia tools and applications, 2015, Vol.74(2), pp.323-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; ISSN: 1380-7501 ; DOI: 10.1007/s11042-014-1978-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...