skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

E-learning in School Education in the Coming 10 Years for Developing 21st Century Skills: Critical Research Issues and Policy Implications

Kong, Siu Cheung ; Chan, Tak-Wai ; Griffin, Patrick ; Hoppe, Ulrich ; Huang, Ronghuai ; Kinshuk, Chee Kit ; Looi, Marcelo ; Milrad, Cathleen ; Norris, Miguel ; Nussbaum, Mike ; Sharples, Wing Mui Winnie ; So, Elliot ; Soloway, Shengquan ; Yu, Shengquan

Educational Technology & Society, 2014, Vol.17(1), pp.70-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1176-3647 ; ISSN: 1176-3647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...