skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hydrolysis of β-lactoglobulin by trypsin under acidic pH and analysis of the hydrolysates with MALDI-TOF-MS/MS

Cheison , Seronei Chelulei ; Lai , Ming-Yu ; Leeb , Elena ; Kulozik , Ulrich

Food chemistry, 2011, Vol.125(4), pp.1241-1248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...