skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Process Improvement Archaeology: What led us here and what’s next?

Unterkalmsteiner, Michael ; Gorschek, Tony; Software Engineering Research Lab Sweden, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik ; Software Engineering Research Lab Sweden, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik ; Blekinge Tekniska Högskola, Fakulteten för datavetenskaper, Institutionen för programvaruteknik

IEEE Software, 2018, Vol. 35(4), pp. 53-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459 ; DOI: 10.1109/MS.2018.227110005

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...