skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

NAVIGATING UNPREDICTABLE SITES: Methodological Implications of Positioning during and after Fieldwork in Conflict Societies

Gerharz, Eva

Social Analysis, Autumn 2017, Vol.61(3), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0155977X ; E-ISSN: 15585727 ; DOI: 10.3167/sa.2017.610301

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...