skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction

Nijholt, Anton;; Nijholt, Anton

Series ISSN: 2197-9685 ; ISBN: 978-981-4560-95-5 ; E-ISBN: 978-981-4560-96-2 ; DOI: 10.1007/978-981-4560-96-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...