skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Per una storia della geofisica italiana: La nascita dell’Istituto Nazionale di Geofisica (1936) e la figura di Antonino Lo Surdo

Martin, Franco ; Calcara, Geppi

ISBN: 978-88-470-1577-7 ; E-ISBN: 978-88-470-1578-4 ; DOI: 10.1007/978-88-470-1578-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...