skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mathematical Methods for Curves and Surfaces: 8th International Conference, MMCS 2012, Oslo, Norway, June 28 – July 3, 2012, Revised Selected Papers

Floater, Michael ; Lyche, Tom ; Mazure, Marie-Laurence ; Mørken, Knut ; Schumaker, Larry;; Floater, Michael ; Lyche, Tom ; Mazure, Marie-Laurence ; Mørken, Knut ; Schumaker, Larry

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-54381-4 ; E-ISBN: 978-3-642-54382-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-54382-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...