skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advanced Information Systems Engineering: 25th International Conference, CAiSE 2013, Valencia, Spain, June 17-21, 2013. Proceedings

Salinesi, Camille ; Norrie, Moira ; Pastor, Óscar

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-38708-1 ; E-ISBN: 978-3-642-38709-8 ; DOI: 10.1007/978-3-642-38709-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...