skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and Validation. Applications and Case Studies: 5th International Symposium, ISoLA 2012, Heraklion, Crete, Greece, October 15-18, 2012, Proceedings, Part II

Margaria, Tiziana ; Steffen, Bernhard

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-34031-4 ; E-ISBN: 978-3-642-34032-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-34032-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...