skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Curves and Surfaces: 7th International Conference, Avignon, France, June 24 - 30, 2010, Revised Selected Papers

Boissonnat, Jean-Daniel ; Chenin, Patrick ; Cohen, Albert ; Gout, Christian ; Lyche, Tom ; Mazure, Marie-Laurence ; Schumaker, Larry

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-27412-1 ; E-ISBN: 978-3-642-27413-8 ; DOI: 10.1007/978-3-642-27413-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...