skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Engineering Methods in the Service-Oriented Context: 4th IFIP WG 8.1 Working Conference on Method Engineering, ME 2011, Paris, France, April 20-22, 2011. Proceedings

Ralyte, Jolita ; Mirbel, Isabelle ; Deneckere, Rebecca;; Ralyté, Jolita ; Mirbel, Isabelle ; Deneckère, Rébecca

Series ISSN: 1868-4238 ; ISBN: 978-3-642-19996-7 ; E-ISBN: 978-3-642-19997-4 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19997-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...