skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human Error, Safety and Systems Development: 7th IFIP WG 13.5 Working Conference, HESSD 2009, Brussels, Belgium, September 23-25, 2009, Revised Selected Papers

Palanque, Philippe ; Vanderdonckt, Jean ; Winckler, Marco

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-11749-7 ; E-ISBN: 978-3-642-11750-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-11750-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...