skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2007: 11th International Conference on Computer Aided Systems Theory, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, February 12-16, 2007, Revised Selected Papers

Moreno Díaz, Roberto ; Pichler, Franz ; Quesada Arencibia, Alexis

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-75866-2 ; E-ISBN: 978-3-540-75867-9 ; DOI: 10.1007/978-3-540-75867-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...