skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Numerical Methods and Applications: 6th International Conference, NMA 2006, Borovets, Bulgaria, August 20-24, 2006. Revised Papers

Boyanov, Todor ; Dimova, Stefka ; Georgiev, Krassimir ; Nikolov, Geno

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-70940-4 ; E-ISBN: 978-3-540-70942-8 ; DOI: 10.1007/978-3-540-70942-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...