skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular Constants Mostly from Microwave, Molecular Beam, and Sub-Doppler Laser Spectroscopy: Paramagnetic Diatomic Molecules (Radicals), Part 1

Christen, Dines; Hüttner, Wolfgang

Series ISSN: 1615-1844 ; ISBN: 978-3-662-49197-3 ; E-ISBN: 978-3-662-49199-7 ; DOI: 10.1007/978-3-662-49199-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...