skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computer Supported Cooperative Work in Design I: 8th International Conference, CSCWD 2004, Xiamen, China, May 26-28, 2004. Revised Selected Papers

Shen, Weiming ; Lin, Zongkai ; Barthès, Jean-Paul ; Li, Tangqiu

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-29400-9 ; E-ISBN: 978-3-540-31740-1 ; DOI: 10.1007/11568421

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...