skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Protein NMR Techniques

Shekhtman, Alexander ; Burz, David S.

Series ISSN: 1064-3745 ; ISBN: 978-1-61779-479-7 ; E-ISBN: 978-1-61779-480-3 ; DOI: 10.1007/978-1-61779-480-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...