skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ever Surprising Nematode Globins

Hoogewijs, David ; Geuens, Eva ; Tilleman, Lesley ; Vanfleteren, Jacques R ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia; Bolognesi, Martino (Editor) ; Prisco, Guido (Editor) ; Verde, Cinzia (Editor)

Protein Reviews, Dioxygen Binding and Sensing Proteins: A Tribute to Beatrice and Jonathan Wittenberg, pp.223-239

ISBN: 9788847008069 ; ISBN: 8847008069 ; E-ISBN: 9788847008076 ; E-ISBN: 8847008077 ; DOI: 10.1007/978-88-470-0807-6_19

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...