skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transport Studies of the Electrical, Magnetic and Thermoelectric properties of Topological Insulator Thin Films

Zhang, Jinsong

Springer Theses

ISBN: 9783662499252 ; ISBN: 3662499258 ; E-ISBN: 9783662499276 ; E-ISBN: 3662499274 ; DOI: 10.1007/978-3-662-49927-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...