skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Context-sensitive, cross-platform user interface generation.(Report)

Macik, Miroslav ; Cerny, Tomas ; Slavik, Pavel

Journal on Multimodal User Interfaces, June, 2014, Vol.8(2), p.217(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...