skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Media Convergence Handbook - Vol. 1: Journalism, Broadcasting, and Social Media Aspects of Convergence

Lugmayr, Artur ;Dal Zotto, Cinzia;; Friedrichsen, Mike (Editor) ; Lugmayr, Artur (Editor) ; Dal Zotto, Cinzia (Editor)

Media Business and Innovation

ISBN: 9783642544835 ; ISBN: 3642544835 ; E-ISBN: 9783642544842 ; E-ISBN: 3642544843 ; DOI: 10.1007/978-3-642-54484-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...