skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An evaluation model for digital libraries' user interfaces using fuzzy AHP

Lai, Chin-Feng ; Chiu, Po-Sheng ; Huang, Yueh-Min ; Chen, Tzung-Shi ; Huang, Tien-Chi

The Electronic Library, 28 January 2014, Vol.32(1), pp.83-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-05-2012-0046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...