skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Health Information Science: Second International Conference, HIS 2013, London, UK, March 25-27, 2013. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Klawonn, Frank ;Yao, Guiqing;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Huang, Guangyan (Editor) ; Liu, Xiaohui (Editor) ; He, Jing (Editor) ; Klawonn, Frank (Editor) ; Yao, Guiqing (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642378980 ; ISBN: 3642378986 ; E-ISBN: 9783642378997 ; E-ISBN: 3642378994 ; DOI: 10.1007/978-3-642-37899-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...