skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Noise Resistant Gradient Calculation and Edge Detection Using Local Binary Patterns

Teutsch, Michael ; Beyerer, Jürgen; Park, Jong-Il (Editor) ; Kim, Junmo (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Computer Vision - ACCV 2012 Workshops: ACCV 2012 International Workshops, Daejeon, Korea, November 5-6, 2012, Revised Selected Papers, Part I, pp.1-14

ISBN: 9783642374098 ; ISBN: 3642374093 ; E-ISBN: 9783642374104 ; E-ISBN: 3642374107 ; DOI: 10.1007/978-3-642-37410-4_1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...