skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New Horizons in Web-Based Learning - ICWL 2010 Workshops: ICWL 2010 Workshops: STEG, CICW, WGLBWS, and IWKDEWL, Shanghai, China, December 7-11, 2010 Revised Selected Papers

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Liu, Jianxun ;Ye, Feiyue;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Luo, Xiangfeng (Editor) ; Cao, Yiwei (Editor) ; Yang, Bo (Editor) ; Liu, Jianxun (Editor) ; Ye, Feiyue (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642205385 ; ISBN: 3642205380 ; E-ISBN: 9783642205392 ; E-ISBN: 3642205399 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20539-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...