skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Engineering Methods in the Service-Oriented Context: 4th IFIP WG 8.1 Working Conference on Method Engineering, ME 2011, Paris, France, April 20-22, 2011. Proceedings

Ralyté, Jolita ;Mirbel, Isabelle ;Deneckère, Rébecca;; Ralyté, Jolita (Editor) ; Mirbel, Isabelle (Editor) ; Deneckère, Rébecca (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology

ISBN: 9783642199967 ; ISBN: 3642199968 ; E-ISBN: 9783642199974 ; E-ISBN: 3642199976 ; DOI: 10.1007/978-3-642-19997-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...