skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Zur Evaluation der Informatik mittels bibliometrischer AnalyseNicht alles was zählt, kann gezählt werden, und nicht alles was gezählt werden kann, zählt!  Albert Einstein

Mattern, Friedemann

Informatik-Spektrum, 2002, Vol.25(1), pp.22-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0170-6012 ; E-ISSN: 1432-122X ; DOI: 10.1007/s002870100202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...