skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extending UsiXML to Support User-Aware Interfaces

Vanderdonckt, Jean; Bernhaupt, Regina (Editor) ; Forbrig, Peter (Editor) ; Gulliksen, Jan (Editor) ; Lárusdóttir, Marta (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Human-Centred Software Engineering: Third International Conference, HCSE 2010, Reykjavik, Iceland, October 14-15, 2010. Proceedings, pp.95-110

ISBN: 9783642164873 ; ISBN: 3642164870 ; E-ISBN: 9783642164880 ; E-ISBN: 3642164889 ; DOI: 10.1007/978-3-642-16488-0_8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...