skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advances in Production Management Systems. New Challenges, New Approaches: IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2009, Bordeaux, France, September 21-23, 2009, Revised Selected Papers

Vallespir, Bruno ;Alix, Thècle;; Vallespir, Bruno (Editor) ; Alix, Thècle (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology

ISBN: 9783642163579 ; ISBN: 3642163572 ; E-ISBN: 9783642163586 ; E-ISBN: 3642163580 ; DOI: 10.1007/978-3-642-16358-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...