skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optimization of Type-2 Fuzzy Logic Controllers Using PSO Applied to Linear Plants

Martinez, Ricardo ; Castillo, Oscar ; Aguilar, Luis T ; Rodriguez, Antonio; Castillo, Oscar (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Studies in Computational Intelligence, Soft Computing for Intelligent Control and Mobile Robotics, pp.181-193

ISBN: 9783642155338 ; ISBN: 3642155332 ; E-ISBN: 9783642155345 ; E-ISBN: 3642155340 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15534-5_11

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...