skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparison of Fuzzy Edge Detectors Based on the Image Recognition Rate as Performance Index Calculated with Neural Networks

Mendoza, Olivia ; Melin, Patricia ; Castillo, Oscar ; Castro, Juan Ramon; Melin, Patricia (Editor) ; Kacprzyk, Janusz (Editor) ; Pedrycz, Witold (Editor)

Studies in Computational Intelligence, Soft Computing for Recognition Based on Biometrics, pp.389-399

ISBN: 9783642151101 ; ISBN: 3642151108 ; E-ISBN: 9783642151118 ; E-ISBN: 3642151116 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15111-8_24

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...