skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Usability Study of Multi-modal Interfaces Using Eye-Tracking

Bernhaupt, Regina ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco ; Navarre, David

Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction – INTERACT 2007: 11th IFIP TC 13 International Conference, Rio de Janeiro, Brazil, September 10-14, 2007, Proceedings, Part II, pp.412-424

ISBN: 9783540747994 ; ISBN: 3540747990 ; E-ISBN: 9783540748007 ; E-ISBN: 3540748008 ; DOI: 10.1007/978-3-540-74800-7_37

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...