skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Engineering mixed-criticality interactive applications

Fayollas, Camille ; Martinie, Célia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe

Proceedings of the 8th ACM SIGCHI Symposium on engineering interactive computing systems, 21 June 2016, pp.108-119

ISBN: 9781450343220 ; ISBN: 1450343228 ; DOI: 10.1145/2933242.2933258

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...